กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณา
ครูพิเศษ พลศึกษา-ว่ายน้ำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธฤษณุ โภคบุญญานนท์
ครู