กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรรณี มิ่งขวัญ
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนวินดา รัตนบุรี
ครูพิเศษ ภาษาไทย