ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้รับใบอนุุญาต/ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ศิริยาภรณ์ ผิวชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2565-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์ปราณี ว่องไว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2565- ปัจจุบัน