สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


ความหมาย
              ไม้กางเขน คือ สัญลักษณ์แห่งคริสตศาสนา ซึ่งหมายถึง ความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์

               อักษร A Ω คือ ตัวอักษรอัลฟาและโอเมกา พยัญชนะตัวแรกและตัวสุดท้ายในภาษากรีก ซึ่งหมายถึงพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มและจุดสุดท้ายของสรรพสิ่ง

               นกพิราบ คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและพระจิตเจ้า ผู้ประทานปรีชาญาณแห่งการเรียนรู้และพระคุณของพระองค์แก่มนุษย์

               พระอาทิตย์รุ่งอรุณ คือรุ่งอรุณที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่

               ดอกลิลลี่ คือสัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนซึ่งแสดงถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ งดงาม สุภาพอ่อนโยนและชอบธรรม

               ภาษาละติน
                          Deus แปลว่า พระเจ้า
                          Virtus แปลว่า คุณธรรม
                          Sapientia แปลว่า ปรีชาญาณ
สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน “เหลือง – แดง

ความหมาย

            สีเหลือง หมายถึงคุณธรรม ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง เป็นสีแห่งความสุข เบิกบาน มีชีวิตชีวา ร่าเริงแจ่มใส และพลังของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
           
            สีแดง หมายถึงความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนรวม เป็นสีแห่งพลังอำนาจและความมุ่งมั่นที่จะพิชิตอุปสรรค์ปัญหา